Wsparcie w rozwodzie

Wsparcie w rozwodzie

Naszą ofertę dotyczącą wsparcia w sytuacji rozwodu kierujemy do rodziców, którzy chcą przejść przez tą trudną sytuację w jak najmniej obciążający dla dziecka i siebie sposób. Dziecko w rozwodzie to najtrudniejsza konfiguracja w sytuacji, gdy dorośli planują rozstanie.

W ramach naszej oferty proponujemy:

Konsultacje psychologiczne okołorozwodowe
Obejmują one wsparcie psychologiczne, wstępne, rozpoznanie i uporządkowanie problemów specyficznych dla określonego systemu rodzinnego oraz ustalenie planu współpracy ze specjalistami (psychologiem, psychoterapeutą, mediatorem).

Forma konsultacji jest wskazana w sytuacjach:

 • Kiedy rodzic nie wie kiedy i w jaki sposób powiedzieć dziecku o rozwodzie, jakie informacje
  przekazać i w jaki sposób przygotować do tego siebie i dziecko, jakiej reakcji dziecka rodzic może się spodziewać i jak sobie z nią poradzić.
 • Procesowi rozwodowemu towarzyszy silny konflikt między partnerami, a rodzic nie wie co zrobić by uchronić dziecko przed skutkami konfliktu,
 • Rodzic chce zasięgnąć porady w zakresie potrzeb dziecka w różnych przedziałach wiekowych i związanych z nimi możliwymi reakcjami na sytuację rozwodu,
 • Rodzicowi trudno odnaleźć się w nowej sytuacji życiowej po rozwodzie a problemy i konflikty z byłym partnerem oraz członkami rodziny się nawarstwiają,
 • Pojawiły się problemy wychowawcze w relacji z dzieckiem lub niepokojące objawy w jego zachowaniu.

Wsparcie dziecka

Praca z dzieckiem w warunkach rozpadu rodziny koncentruje się na przepracowaniu trudnych emocji związanych z kryzysem. Badania nad skutecznością pomocy psychologicznej udzielanej dziecku potwierdzają, iż zaangażowanie opiekuna w proces leczenia umożliwia efektywny przebieg i szybsze osiągnięcie zakładanego celu w pracy z dzieckiem. Dlatego bardzo często konieczna jest jednoczesna indywidualna praca rodzica ze specjalistą.
Najczęstsze cele w pracy z dzieckiem uwikłanym w konflikt okołorozwody rodziców to:

 • Odreagowanie emocji przez dziecko
 • Odbarczenie z poczucia winy za rozstanie rodziców
 • Zmniejszenie poczucia odpowiedzialności za sprawy dorosłych
 • Nauka metod rozwiązywania konfliktów
 • Doświadczenie bycia zauważanym, akceptowanym
 • Poznanie i wzmacnianie dobrych stron dziecka

Wsparcie indywidualne dorosłych
Skoncentrowane jest na pracy każdego z partnerów w kontekście ich dalszych indywidualnych celów życiowych i rozwojowych. Skierowane jest dla osób doświadczających trudności emocjonalnych a także pragnących lepiej poznać i zrozumieć siebie, w tym źródła swoich problemów i ich rolę w dotychczasowym życiu. Cele takiego wsparcia są różnorodne. Może to być pomoc w pogodzeniu się ze stratą związku oraz poradzenie sobie z kryzysem, jakim jest rozwód czy rozstanie z partnerem. Celem pracy może być również zmniejszenie objawów i zachowań na przynoszące więcej satysfakcji sobie i otoczeniu. W trakcie procesu leczenia pacjent może zobaczyć jakie doświadczenia wpływały na jego dotychczasowe życie, podejmowane decyzje i relacje z innymi.

Pomoc w ustaleniu planu wychowawczego

Mimo, że od 2015 r. plan wychowawczy nie jest obowiązującym punktem w postępowaniu rozwodowym, wielu rodziców dla dobra wspólnych dzieci decyduje się na jego wypracowanie, dla uporządkowania podziału zadań rodzicielskich i obowiązków opiekuńczo-wychowawczych. Celem spotkań jest ustalenie priorytetów rozwoju dzieci oraz zasad współpracy rodziców w ich realizacji. Liczba spotkań zależy od indywidualnych problemów i potrzeb klientów.

Mediacje

Mediacje to forma rozwiązywania konfliktów przy udziale osoby neutralnej. Nasi mediatorzy to osoby z wieloletnią praktyką w obszarze mediacji rodzinnych i gospodarczych. Mediacje służą nazwaniu wzajemnych oczekiwań oraz potrzeb w określonym przez małżonków zakresie. Zadaniem mediatora jest usprawnianie komunikacji między partnerami, porządkowanie informacji i wspólne poszukiwanie rozwiązań. Liczba spotkań zależy od indywidualnej sytuacji i potrzeb.

Przygotowanie dziecka do wysłuchania w procedurach cywilnych

Wysłuchanie to czynność zmierzająca do ustalenia zdania dziecka w sprawie, która go dotyczy z wydaniem rozstrzygnięcia przez Sąd. Rozstrzygnięcie to powinno uwzględnić dobro dziecka i jego opinię. Wysłuchanie zalecane jest w sprawach dotyczących: relacji z opiekunem prawnym dziecka, kontaktów z dzieckiem, władzy rodzicielskiej, orzeczenia lub rozwiązania przysposobienia, wydania dziecka od osoby nieuprawnionej, przeniesienia w ramach różnych form pieczy zastępczej lub jej rozwiązania. Przygotowanie dziecka i rodzica do tej czynności jest niezwykle istotne gdyż pozwala na uchronienie dziecka przed negatywnymi skutkami związanymi z uczestniczeniem w procedurze. Dziecku przekazywane są informacje, adekwatne do jego poziomu rozwoju, dotyczące odpowiedzi na pytania: kto będzie z nim rozmawiał, czemu służy taka rozmowa, jak będzie ona wyglądała, gdzie się będzie odbywała. Poza edukacją istotne jest również omówienie lęków i napięć związanych z uczestniczeniem w tej procedurze.

Konsultacje wychowawcze

To pakiet kilku spotkań dla rodzica lub pary rodzicielskiej skoncentrowanych na rozwiązaniu konkretnych kłopotów związanych z dzieckiem. Po dokładnym określeniu problemu i celu pracy, a także analizie zasobów i potrzeb rodziny, zostaje wspólnie przygotowany program zmian. W czasie kolejnych spotkań analizowana jest skuteczność działań. Omawiane są niepowodzenia i sukcesy prowadzące do oczekiwanych zmian. W razie potrzeby wprowadzane są korekty przyjętej strategii.

Zasady przyjęć i cennik dotyczący oferty Wsparcie w rozwodzie znajduje się tutaj.